Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Mundaro.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Mundaro. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mundaro is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mundaro.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Mundaro te mogen claimen of te veronderstellen.

Mundaro streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Mundaro aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Betaling

De prijzen worden verschuldigd bij (af)levering. Alle betalingen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum zonder korting en/of compensatie, schuldvergelijking of opschorting betaald worden aan Mundaro op de bankrekening van Mundaro tenzij anders is aangegeven.

Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Mundaro, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn het recht opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijk handelsrente van de vervaldag af in rekening te brengen.

Ten laste van de opdrachtgever komen alle op de invordering van de betrekking hebbende kosten, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, de laatste ten belope van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag, doch met een minimum van € 250,–, onverminderd het recht van Mundaro de werkelijke door haar geleden schade van opdrachtgever te vorderen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer op den dure gewijzigd worden, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Mundaro op deze pagina.